42 630 27 30 +48 512 30 22 27 biuro@fhu-tokarski.pl

Ogłoszenia naboru i wyniki z konkursów ofert

FIRMA Handlowo Usługowa TOKARSKI Waldemar Tokarski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Zakończone zapytania ofertowe:22-09-2021

CCI20210910 1

CCI20210910 0001

CCI20210910 0002

CCI20210910 0003

CCI20210910 0004

CCI20210910 0004

CCI20210910 0005

 

Zapytanie ofertowe 5.1.31/23.02.2021 Łódź dnia 23-02-2021-zamknięte

Zwracam się z prośbą o nadesłanie oferty na ZESTAW MIERNIKÓW WIELOGAZOWYCH, zgodnie z poniższą specyfikacją:

1.Nazwa, adres zamawiającego i realizującego projekt:

Waldemar Tokarski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FHU TOKARSKI Waldemar Tokarski

91-179 Łódź ul. Białych Róż 10

NIP 7251011648, REGON 471007158.

2. Tytuł projektu:

Rozwój i dostosowanie usług osuszania i dezynfekcji w oparciu o nowe technologie do sytuacji epidemicznych.

3. Nazwa programu, osi priorytetowej, działanie/poddziałanie/typ:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa II. Innowacja i Konkurencyjna Gospodarka.

Działanie II.3 Zwiększenie Konkurencyjności MŚP

Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP

Typ projektu : Typ 3- Wsparcie MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii Covid-19

4. Przedmiot zamówienia. ZESTAW MIERNIKÓW WIELOGAZOWYCH składający się z trzech mierników:- Miernika jednogazowego O3, Mirnika dwugazowego O3 i NO i Miernika trzygazowego NO2,CO2, O2

5. Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne zamawianego zestawu pomiarowego:

a. Miernik jednogazowy O3

– pomiar stęzenia ozonu do 5 ppm ( rozdzielczość 0,01-0,05 ) zgodny z BHP/dopuszcza się złożenie oferty

na miernik, który umożliwia pomiar większego stężenia ozonu(np.: pomiar do 10 ppm), lecz z zachowaniem rozdzielczości w przedziale 0,01-0,05 ppm/

b. Miernik dwugazowy O3, NO

– pomiar stężenia ozonu 0-100ppm(rozdzielczość sensora O3- 0,2ppm, NO- 0,2ppm)

c. Miernik trzygazowy NO2, CO2, O2

pomiar CO2-rozdzielczość mieszcząca się w zakresie 0,05 do 0,1% v/v, NO2-rozdzielczość 0,1ppm, O2-rozdzielczość 0,1% v/v.

d. Zasilanie mierników akumulatorowe lub bateryjne

e. Większa ilość funkcji pomiarowych i zainstalowanych sensorów w jednym mierniku jest dopuszczona jeżeli nie będzio to miało wpływu na wzrost ceny i prcę (dokładność pomiaru) – wpływ neutralny na wybór oferty

f. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) posiada kod: CPV38552000-9 Mierniki elektroniczne.

Uwaga!! Konfiguracja sensorów (O3 z NO2 ) lub (NO z NO2, CO2, O2) w jednym mierniku będzie skutkowała odrzuceniem oferty.

g. Konfiguracja sensora NO z miernikiem stężenia O3 dowolnie: z O3-pomiar do 5ppm lub z O3 pomiar 0-100ppm

6. Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

a) nie znajdują się w stanie likwidacji, upadłości

b) złożą w terminie kompletną ofertę, odpowiednio podpisaną, wraz z wymaganymi załącznikami.

7. Opis sposobu obliczania wartości punktowej oferty cenowej według wzoru poniżej:

P = cena najniższej oferty X 100

cena oferty ocenianej

8.Opis kryteriów, którymi będzie się kierował zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Kryteria wyboru oferty:

– cena maksymalnie 100 pkt.

-wsparcie techniczne gwarancyjne- 5 pkt, pogwarancyjne – 5 pkt

– szkolenie z zakresu użytkowania, obsługi – obligatoryjne i na terenie Polski* – 5 pkt.-

– okres gwarancji -1 rok – 0 pkt, 2 lata – 5 pkt. 3 lata i więcej -10 pkt

– zapewnienie serwisu pogwarancyjnego – 10 pkt

– Możliwość uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez sprzedawcę* -5 pkt

Maksymalnie oferta może uzyskać 140 pkt , z tego cena wynosi 71,4285% kryterium

strona 1 z 3

9. Termin składania ofert upływa w dniu 03-03-2021 -( liczy się data wpływu)

10. Ocena ofert do 05-03-2021

11. Udzielenie zamówienia do 10-03-2021

12. Realizacja wykonania zamówienia do 26- 03-2021 do godziny 18:00:00

13. Miejsce, sposób składnia ofert

Zgodnie z pkt 9 drogą elektroniczną na adres biuro@fhu-tokarski.pl do godziny 24:00:00 , osobiście w siedzibie zamawiającego FHU Tokarski Waldemar Tokarski 91-179 Łódź ul. Białych Róż 10 do godziny 18:00:00. Liczy się data wpływu oferty.

14. Informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

a) Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian w warunkach umowy zawartej z Wykonawcą, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano jego wyboru.
b) Dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu zawarcie umowy nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą.
c) Ze względu na okoliczności, które mogą wystąpić niezależnie od Zamawiającego
i Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w następującym zakresie:
• zmiana adresów (siedziby, prowadzenia działalności, korespondencyjnego, mailowego);
• zmiana numerów kontaktowych;
• zmiany organizacyjne podmiotu i formy prawnej;
• zmiana osób wyznaczonych do kontaktu, odpowiedzialnych za realizację zamówienia.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Strona 2 z 3

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej.

Oferent zobowiązany do oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia. W szczególności Oferent zobowiązany do oświadczenia , że skonfigurowane sensory pomiarowe w danym mierniku nie są ze sobą w konflikcie tzn ( że dana konfiguracja jest możliwa i nie będzie miała wpływu na wartości pomiarowe-jeżeli tak należy określić jaki oraz podać współczynnik błędu pomiaru)

 

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

– Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
– Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
– Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy/realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. -W zestawie mierników wielogazowych przynajmniej jeden miernik stężenia O3( sensor ozonu) musi posiadać rozdzielczość mieszcząca się w przedziale 0,01 do 0,05 ppm( zgodność z BHP)


Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Imię i nazwisko: Waldemar Tokarski
Email: biuro@fhu-tokarski.pl
Telefon: +48 512 302 227

Wymagane załączniki :

1. Formularz ofertowy 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowego i/lub kapitałowego 3. Specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia oraz zdjęcia/folder urządzenia 4. Zapytanie ofertowe 5.1.31/23.02.2021 z dnia 23-02-2021 parafowane na każdej stronie przez oferenta.

5. Dodatkowe oświadczenia ( jeżeli dotyczy np.:występuje konflikt sensorów w danej konfiguracji. Należy szczegółowo opisać na czym polega i jaki jest jego wpływ na wartości pomiarowe lub inna rozdzielczość sensorów CO2, NO2, O2 niż określona w specyfikacji przez Zamawiającego.

Waldemar Tokarski

osoba uprawniona do złożenia zapytania

* – przez sprzedającego lub wskazanie osoby uprawnionej do udzielania takiego szkolenia np.: firmy partnerskiej czy producenta urządzenia. Dopuszcza się też szkolenia online . Szkolenia online i te z poza terytorium Polski wyłącznie w języku polskim.

strona 3 z 3

FEPR RP LDZ UEEFRR 01

Załącznik 1 do Zapytania ofertowego: Formularz ofertowy
. . . . . . . . . . . . . . . . dnia . . . . . . . . . . . .
FORMULARZ OFERTOWY
1.Nazwa i Adres Wykonawcy
Nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 5.1.31/23.02.2021 z dnia 23-02-2021 r. oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia:
a. Nazwa Urządzenia ………………………………………….. rok produkcji……………szt. 1.
za:
cenę netto: ………………………….. zł, należny podatek VAT w wysokości …..…………….. zł
cenę brutto ………………… zł
słownie: ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………..zł brutto
b. Nazwa Urządzenia ………………………………………….. rok produkcji……………szt. 1.
za:
cenę netto: ………………………….. zł, należny podatek VAT w wysokości …..…………….. zł
cenę brutto ………………… zł
słownie: ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………..zł brutto
c. Nazwa Urządzenia ………………………………………….. rok produkcji……………szt. 1.
za:
cenę netto: ………………………….. zł, należny podatek VAT w wysokości …..…………….. zł
cenę brutto ………………… zł
słownie: ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………..zł brutto
3.Wartość Zestawu mierników netto……………..brutto……………..
4. Oświadczenie o spełnieniu kryterium zgodnie z zapytaniem ofertowym 5.1.31/23.02.2021 z dnia 23-02-2021. W tabeli- pkt od 1,2,3.4,5,7,8, 9,10,11 oferent zaznacza tylko tak lub nie znakiem X, Pola Pkt. I Uwagi pozostają niewypełnione
lp.

Opis kryterium

Tak

Nie

Uwagi

1

Pomiar O3

2

Pomiar O3, NO

3

Pomiar CO2, NO2, O2

4

Zasilanie bateryjne

5

Zasilanie akumulatorowe

lp.

Opis kryterium

Pkt.

6

cena

7

Wsparcie techniczne

gwarancyjne

pogwarancyjne

8

Szkolenie z zakresu użytkowania,obsługi

9

Okres gwarancji

rok

2 lata

3 lata i więcej

10

Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego

11

Możliwość uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez sprzedawcę

Razem /suma pkt/

Uwagi!

Strona 1 z 2
Załącznik 1 do Zapytania ofertowego: Formularz ofertowy
Oświadczenie składającego ofertę
1. Oświadczam, że zrealizuję przedmiot zamówienia w terminie do 26-03-2021
2.Oświadczam, że zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
3. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.
4. Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą/nie prowadzę działalności gospodarczej* i posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw lub usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiadam faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.
5. Oświadczam, że oferta jest ważna przez 21 dni od ostatniego dnia składania ofert.
6. Oświadczam , że oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe i nie było dofinansowane z funduszy krajowych lub wspólnotowych.
*niepotrzebne skreślić
……………………………………………….
Podpis uprawnionego do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka
strona 2 z 2
Załącznik 2 do Zapytania ofertowego: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
. . . . . . . . . . . . . . . . dnia . . . . . . . . . . . .
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5.1.31/23.02.2021 z dnia 23-02-2021 oświadczam(y),
(że nie jestem/jestem)* powiązany(a) z Waldemar Tokarski prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą FHU TOKARSKI Waldemar Tokarski
91-179 Łódź ul. Białych Róż 10
NIP 7251011648, REGON 471007158. osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

*niepotrzebne skreślić
……………………………………………….
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka
strona 1 z 1

Zapytanie ofertowe 5.1.23  data utworzenie 10-01-2021

Zapytanie ofertowe 5.1.23 Łódź dnia 10-01-2021                           – Status Zakończone 21-01-2021

Rozstrzygnięte

Zrealizowane

Zwracam się z prośbą o nadesłanie oferty na MIERNIK CZĄSTEK STAŁYCH, zgodnie z poniższą specyfikacją:

1.Nazwa i adres zamawiającego i realizującego projekt:

Waldemar Tokarski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FHU TOKARSKI Waldemar Tokarski

91-179 Łódź ul. Białych Róż 10

NIP 7251011648, REGON 471007158.

2. Tytuł projektu:

Rozwój i dostosowanie usług osuszania i dezynfekcji w oparciu o nowe technologie do sytuacji epidemicznych.

3. Nazwa programu, osi priorytetowej, działanie/poddziałanie/typ:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa II. Innowacja i Konkurencyjna Gospodarka.

Działanie II.3 Zwiększenie Konkurencyjności MŚP

Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP

Typ projektu : Typ 3- Wsparcie MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii Covid-19

4. Przedmiot zamówienia : miernik cząstek stałych – 1 szt.

5. Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne zamawianego urządzenia pomiarowego:

a. Zgodny z normą ISO 21501-4

b. 6 kanałów, wielkość cząstek od 0,3 do 10 μm

c. Podaje rozmiar frakcji i stężenie cząsteczek w powietrzu

d. Zamontowany detektor gazu dla stężeń formaldehydu i tlenku węgla Bezpośrednie przeliczenie i wyświetlanie koncentracji w powietrzu frakcji pyłu A i pyłu B w mikrogramach na metr sześciennych

e. Dodatkowo: pomiar parametrów środowiskowo-klimatycznych: wilgotności i temperatury powietrza, temperatury punktu rosy oraz temperatury mokrego termometru

f. Rejestrator danych do 5000 wartości w pamięci wewnętrznej (opcjonalnie: rozbudowa pamięci za pomocą karty micro SD do 8 GB)

g. Wbudowany aparat cyfrowy do zdjęć i wideo dokumentacji środowiska pomiarowego.

h. przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) posiada

KOD CPV3855000-9 Mierniki elektroniczne.

6. Opis sposobu obliczania wartości punktowej oferty cenowej według wzoru poniżej:

P = cena najniższej oferty X 100

cena oferty ocenianej

Strona 1 z 4

7. Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

a) nie znajdują się w stanie likwidacji, upadłości

b) złożą w terminie kompletną ofertę, odpowiednio podpisaną, wraz z wymaganymi załącznikami.

8.Opis kryteriów, którymi będzie się kierował zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Kryteria wyboru oferty:

– cena maksymalnie 100 pkt.

-wsparcie techniczne gwarancyjne- 5 pkt, po gwarancyjne – 10 pkt

– szkolenie z zakresu użytkowania, obsługi -obligatoryjne i terenie Polski* – 5 pkt.-

– okres gwarancji -1 rok – 0 pkt, 2 lata i więcej- 5 pkt. 3 lata i więcej -10 pkt

– zapewnienie serwisu pogwarancyjnego – 10 pkt

– Możliwość uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez sprzedawcę* -5 pkt

– certyfikat kalibracji + 10 pkt

Maksymalnie oferta może uzyskać 150 pkt, z tego cena wynosi 66,6666% kryterium

9. Termin składania ofert do 21-01-2021/ liczy się data wpływu/

10. Ocena ofert do 25-01-2021

11. Udzielenie zamówienia do 31-01-2021

12. Realizacja wykonania zamówienia do 15- 02-2021

13. Miejsce, sposób składnia ofert

Zgodnie z pkt 9 drogą elektroniczną na adres biuro@fhu-tokarski.pl , osobiście w siedzibie zamawiającego lub za pośrednictwem poczty na adres FHU Tokarski Waldemar Tokarski 91-179 Łódź ul. Białych Róż 10.

14. Informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych.

strona 2 z 4


c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

a) Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian w warunkach umowy zawartej z Wykonawcą, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano jego wyboru.
b) Dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu zawarcie umowy nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą.
c) Ze względu na okoliczności, które mogą wystąpić niezależnie od Zamawiającego
i Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w następującym zakresie:
• zmiana adresów (siedziby, prowadzenia działalności, korespondencyjnego, mailowego);
• zmiana numerów kontaktowych;
• zmiany organizacyjne podmiotu i formy prawnej;
• zmiana osób wyznaczonych do kontaktu, odpowiedzialnych za realizację zamówienia.
Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej.Oferent zobowiązany jest do oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.Strona

3 z 4


Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

– Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
– Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
– Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy/realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Imię i nazwisko: Waldemar Tokarski
Email: biuro@fhu-tokarski.pl
Telefon: +48512302227

Wymagane załączniki :

1.Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowego i/lub kapitałowego

3. Specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia oraz zdjęcia/folder urządzenia

Waldemar Tokarski

osoba uprawniona do złożenia zapytania

* – przez sprzedającego lub wskazanie osoby uprawnionej do udzielania takiego szkolenia np.: firmy partnerskiej czy producenta urządzenia. Dopuszcza się też szkolenia online . Szkolenia online z poza terytorium Polski wyłącznie w języku polskim.

Strona 4 z 4

FEPR RP LDZ UEEFRR 01

 

 

Firma Handlowo Usługowa „TOKARSKI” Waldemar Tokarski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Załącznik 1 do Zapytania ofertowego: Formularz ofertowy

. . . . . . . . . . . . . . . . dnia . . . . . . . . . . . .

FORMULARZ OFERTOWY

1.Nazwa i Adres Wykonawcy

Nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 5.1.23 z dnia 10-01-2021 r. oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia:

Nazwa Urządzenia: rok produkcji:

za

cenę netto: ………………………….. zł, należny podatek VAT w wysokości …..…………….. zł

cenę brutto ………………… zł

słownie: ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………..zł brutto

3. Oświadczenie o spełnieniu kryterium/ w tabeli- pkt od ,2, 3, 4, 5, 6,7, 8 oferent zaznacza tylko tak lub nie znakiem X. .Pola pkt. i uwagi nie wypełniać . /

lp.

Opis kryterium

Pkt.

uwagi

1

Cena

lp

Opis kryterium

Tak

Nie

uwagi

2

Spełnia parametry techniczne pkt 5 litera od a do g zapytania ofertowego 5.1.23

lp

Opis kryterium

Tak

Nie

Pkt.

3

Wsparcie techniczne tylko gwarancyjne

Wsparcie techniczne gwarancyjne i pogwarancyjne

4

Szkolenie z zakresu użytkowania,obsługi

5

Okres gwarancji

rok

2 lata

3 lata i więcej

6

Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego

7

Możliwość uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez sprzedawcę

8

Certyfikat kalibracji

Strona 1 z 2

Załącznik 1 do Zapytania ofertowego: Formularz ofertowy

Oświadczenie składającego ofertę

1 .Oświadczam, że zrealizuję przedmiot zamówienia w terminie do 15-02-2021

  1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

  2. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

  3. Oświadczam,

że prowadzę działalność gospodarczą/nie prowadzę działalności gospodarczej* i posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw lub usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiadam faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

  1. Oświadczam, że oferta jest ważna przez 30 dni od ostatniego dnia składania ofert.

  2. Oświadczam , że oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe i nie było dofinansowane ze środków krajowych lub wspólnotowych.

*niepotrzebne skreślić

……………………………………………….

Podpis uprawnionego do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka

strona 2 z 2

FEPR RP LDZ UEEFRR 01

Załącznik 2 do Zapytania ofertowego: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

. . . . . . . . . . . . . . . . dnia . . . . . . . . . . . .

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5.1.23 z dnia 10-01-2021 oświadczam(y),

(że nie jestem/jestem)* powiązany(a) z Waldemar Tokarski prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą FHU TOKARSKI Waldemar Tokarski

91-179 Łódź ul. Białych Róż 10

NIP 7251011648, REGON 471007158. osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

……………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka

Wybrano złożoną ofertę przez TROTEC Sp z o.o. Sp. K. ul. Olszynowa 9 Podolszyn Nowy 05-090  Raszyn

strona 1 z 1

 

FEPR RP LDZ UEEFRR 01

3. Zapytanie ofertowe  5.1.25-29 status  w trakcie realizacji

Otwarte  w dniu 22-01-2021

Zakończone w dniu 31-01-2021 godzina 00:00:00

Zakup 2 kompletnych zestawów do osuszania pod-posadzkowego      –Rozstrzygnięte

Nabór ofert do 31-01-2021 – szczegóły ogłoszenia   https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Wybrano złożoną ofertę przez  Dantherm Sp z o.o. ul. Magazynowa 5 a , 02-023  Gądki

Zrealizowane w dniu 16-02-2021

4. Zapytanie ofertowe 5.1.30 status w trakcie realizacji.

Otwarte  w dniu 22-01-2021

Zakończone w dniu 31-01-2021 godzina 00:00:00

Zakup 2 kompletnych systemów zdalnej kontroli procesów osuszających-    Rozstrzygnięte

Nabór ofert do 31-01-2021 – szczegóły ogłoszenia   https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Wybrano złożoną ofertę przez  Dantherm Sp z o.o. ul. Magazynowa 5 a , 02-023  Gądki

5. Zapytanie ofertowe 5.1.22  składanie ofert od 22-01-2021 do 31-01-2021

Otwarte  w dniu 22-01-2021

Zakończone w dniu 31-01-2021 godzina 00:00:00

Zakup 10 sztuk ozonatorów średniej mocy/ wydatku ozonu 25-30 g/godz.-     Rozstrzygnięte

 Nabór ofert do-31-01-2021-szczegóły ogłoszenia   https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Wybrano ofertę złożoną przez  Ozonatory Ekotech Waldemar Rajski ul. Demczyka 16-28 , 97-300 Piotrków Trybunalski

 

6.Zapytanie ofertowe 5.1.24  składanie ofert od 22-01-2021 do 31-01-2021

Otwarte  w dniu 22-01-2021

Zakończone w dniu 31-01-2021 godzina 00:00:00

Zakup 5 sztuk ozonatorów dużej mocy/wydatku ozonu 80-90 g/godz.          Rozstrzygnięte

 Nabór ofert do-31-01-2021-szczegóły ogłoszenia   https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Wybrano ofertę złożoną przez  Ozonatory Ekotech Waldemar Rajski ul. Demczyka 16-28 , 97-300 Piotrków Trybunalski

FEPR RP LDZ UEEFRR 01

Zapytanie ofertowe 5.1.31 z dnia 10-01-2021 anulowane w dniu 22-01-2021

Zapytanie ofertowe 5.1.31 Łódź dnia 25-01-2021    Rozstrzygnięte

Otwarte dnia 25-01-2021

Zamknięte dnia 02-02-2021

Anulowane w dniu 12-02-2021 .Złożono dwie oferty .Wybrany wykonawca anulował swoją Ofertę z przyczyn technicznych.(Konflikt sensorów O3 z NO2 , oraz brak aktualnie  sensora O2.

Zwracam się z prośbą o nadesłanie oferty na MIERNIK WIELOGAZOWY, zgodnie z poniższą specyfikacją:

1.Nazwa, adres zamawiającego i realizującego projekt:

Waldemar Tokarski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FHU TOKARSKI Waldemar Tokarski

91-179 Łódź ul. Białych Róż 10

NIP 7251011648, REGON 471007158.

2. Tytuł projektu:

Rozwój i dostosowanie usług osuszania i dezynfekcji w oparciu o nowe technologie do sytuacji epidemicznych.

3. Nazwa programu, osi priorytetowej, działanie/poddziałanie/typ:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa II. Innowacja i Konkurencyjna Gospodarka.

Działanie II.3 Zwiększenie Konkurencyjności MŚP

Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP

Typ projektu : Typ 3- Wsparcie MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii Covid-19

4. Przedmiot zamówienia : miernik wielogazowy – 1 szt.

5. Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne zamawianego urządzenia pomiarowego:

a. Pomiar CO2-rozdzielczość 0,1% obj., NO2-rozdzielczość 0,1ppm, O2-rozdzielczość 0,1% obj.

b. Pomiar stężenia ozonu O3 do 10 ppm lub większy zakres**- zalecane do 10 ppm. Rozdzielczość 0,01 ppm.

c. Zasilanie akumulatorowe

d. Większa ilość funkcji pomiarowych jest dopuszczona**.

e. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) posiada kod: CPV38552000-9 Mierniki elektroniczne.

6. Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

a) nie znajdują się w stanie likwidacji, upadłości

b) złożą w terminie kompletną ofertę, odpowiednio podpisaną, wraz z wymaganymi załącznikami.

7. Opis sposobu obliczania wartości punktowej oferty cenowej według wzoru poniżej:

P = cena najniższej oferty X 100

cena oferty ocenianej

8.Opis kryteriów, którymi będzie się kierował zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Kryteria wyboru oferty:

– cena maksymalnie 100 pkt.

-wsparcie techniczne gwarancyjne- 5 pkt, pogwarancyjne – 5 pkt

– szkolenie z zakresu użytkowania, obsługi – obligatoryjne i na terenie Polski* – 5 pkt.-

– okres gwarancji -1 rok – 0 pkt, 2 lata – 5 pkt. 3 lata i więcej -10 pkt

– zapewnienie serwisu pogwarancyjnego – 10 pkt

– Możliwość uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez sprzedawcę* -5 pkt

Maksymalnie oferta może uzyskać 140 pkt , z tego cena wynosi 71,4285% kryterium

Ważne!! w przypadku ofert równoważnych*** kryterium decydującym będzie najwyższa liczba pkt wyliczona w analogiczny sposób jak cena . Ocenie będzie poddany pkt 10, 11, 12 z tabeli w pkt. 3 załączonego Formularza ofertowego****.

9. Termin składania ofert do 02-02-2021-( liczy się data wpływu)

10. Ocena ofert do 05-02-2021

11. Udzielenie zamówienia do 15-02-2021

12. Realizacja wykonania zamówienia do 15- 03-2021

13. Miejsce, sposób składnia ofert

Zgodnie z pkt 9 drogą elektroniczną na adres biuro@fhu-tokarski.pl , osobiście w siedzibie zamawiającego lub za pośrednictwem poczty na adres FHU Tokarski Waldemar Tokarski 91-179 Łódź ul. Białych Róż 10. Liczy się data wpływu oferty, dlatego przy wyborze złożenia oferty za pośrednictwem poczty należy odpowiednio wcześniej wysłać.

strona 1 z 3

14. Informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

a) Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian w warunkach umowy zawartej z Wykonawcą, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano jego wyboru.
b) Dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu zawarcie umowy nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą.
c) Ze względu na okoliczności, które mogą wystąpić niezależnie od Zamawiającego
i Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w następującym zakresie:
• zmiana adresów (siedziby, prowadzenia działalności, korespondencyjnego, mailowego);
• zmiana numerów kontaktowych;
• zmiany organizacyjne podmiotu i formy prawnej;
• zmiana osób wyznaczonych do kontaktu, odpowiedzialnych za realizację zamówienia.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Strona 2 z 3

Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej.

Oferent zobowiązany do oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

– Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
– Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
– Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy/realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Imię i nazwisko: Waldemar Tokarski
Email: biuro@fhu-tokarski.pl
Telefon: +48512302227

Wymagane załączniki :

1.Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowego i/lub kapitałowego

3. Specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia oraz zdjęcia/folder urządzenia

4. Zapytanie ofertowe 5.1.31 z dnia 25-01-2021 parafowane na każdej stronie przez oferenta.

Waldemar Tokarski

osoba uprawniona do złożenia zapytania

* – przez sprzedającego lub wskazanie osoby uprawnionej do udzielania takiego szkolenia np.: firmy partnerskiej czy producenta urządzenia. Dopuszcza się też szkolenia online . Szkolenia online z poza terytorium Polski wyłącznie w języku polskim.

**- neutralny wpływ na wybór oferty

***-. Oferty równoważne są wtedy gdy uzyskały taką sama liczbę pktów lub różnica w punktacji wyniosła 5 lub mniej pkt.- (np.: 1 oferta pkt 135, a druga 140 pkt.)

****- najkorzystniejszy parametr

————————————– x 100 (np.: najdłuższa trwałość sensorów, najniższa cena sensorów, najniższa cena kalibracji= najkorzystniejszy parametr )

parametr oceniany

strona 3 z 3

FEPR RP LDZ UEEFRR 01

Załącznik 1 do Zapytania ofertowego: Formularz ofertowy

. . . . . . . . . . . . . . . . dnia . . . . . . . . . . . .

FORMULARZ OFERTOWY

1.Nazwa i Adres Wykonawcy

Nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 5.1.31 z dnia 25-01-2021 r. oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia:

Nazwa Urządzenia ………………………………………….. rok produkcji……………szt. 1.

za:

cenę netto: ………………………….. zł, należny podatek VAT w wysokości …..…………….. zł

cenę brutto ………………… zł

słownie: ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………..zł brutto

3. Oświadczenie o spełnieniu kryterium/ w tabeli- pkt od 1,2,3.5,6,7,8, 9 oferent zaznacza tylko tak lub nie znakiem X, w pkt 10 należy podać okres trwałości sensorów, w pkt. 11 koszt wymiany R+M w zł. W pkt. 12 należy podać koszt wykonania kalibracji w zł .Pola pkt. i uwagi nie wypełniać . W pkt 5 niniejszej tabeli należy dokonać odpowiedniego skreślenia./

lp.

Opis kryterium

Tak

Nie

Pkt.

uwagi

1

Pomiar O3,CO2, NO2,O2

2

Pomiar stężenia ozonu (03) do 10ppm

3

Zasilanie akumulatorowe

4

cena

5

Wsparcie techniczne

gwarancyjne

pogwarancyjne

6

Szkolenie z zakresu użytkowania,obsługi

7

Okres gwarancji

rok

2 lata

3 lata i więcej

8

Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego

9

Możliwość uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez sprzedawcę

Kryteria dodatkowe/należy wypełnić pola „wartość/jednostka”, pole (pkt) i (uwagi) pozostawić niewypełnione.

lp

Opis kryterium

Rodzaj gazu

Rodzaj gazu

wartość/jednostka

pkt

uwagi

10

Trwałość sensorów

O3

O3

CO2

CO2

NO2

NO2

O2

O2

11

Koszt sensorów w PLN

O3

O3

CO2

CO2

NO2

NO2

O2

O2

12

Koszt kalibracji/6 miesięcy

O3

O3

CO2

CO2

NO2

NO2

O2

O2

Strona 1 z 2

Załącznik 1 do Zapytania ofertowego: Formularz ofertowy

Oświadczenie składającego ofertę

1 .Oświadczam, że zrealizuję przedmiot zamówienia w terminie do 15-03-2021

  1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

  2. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

  3. Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą/nie prowadzę działalności gospodarczej* i posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw lub usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiadam faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

  4. Oświadczam, że oferta jest ważna przez 30 dni od ostatniego dnia składania ofert.

  5. Oświadczam , że oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe i nie było dofinansowane z Funduszy Europejskich

*niepotrzebne skreślić

……………………………………………….

Podpis uprawnionego do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka

strona 2 z 2

Załącznik 2 do Zapytania ofertowego: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

. . . . . . . . . . . . . . . . dnia . . . . . . . . . . . .

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5.1.31 z dnia 25-01-2021 oświadczam(y),

(że nie jestem/jestem)* powiązany(a) z Waldemar Tokarski prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą FHU TOKARSKI Waldemar Tokarski

91-179 Łódź ul. Białych Róż 10

NIP 7251011648, REGON 471007158. osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

……………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka

Wybrano ofertę złożoną przez Drager Safety Polska Sp. z o.o. ul. Posag 7 Panien 1 , 02-495 Warszawa

-w dniu 12-02-2021 Wykonawca z przyczyn technicznych wycofał ofertę. Ponieważ złożono dwie oferty na ten sam rodzaj miernika wielogazowego  całe postępowanie zostało anulowane. Powodem anulowania konflikt sensorów O3 z NO2 i brak na chwilę obecną sensora O2.

strona 1 z 1

FEPR RP LDZ UEEFRR 01

Korzystając z witryny, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie. więcej informacji

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij